Joanna Jakubowska

Aplikant radcowski. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentka politologii na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu public relations na Wydziale Nauk Społecznych tego samego uniwersytetu.

Interesuje się prawem cywilnym w szczególności prawem zobowiązań oraz prawem korporacyjnym. Praca magisterska dotyczyła zakresu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane.

Posługuje się językiem angielskim, uzyskała certyfikat Business English Certificate Uniwersytetu Cambridge.

kontakt:  jjakubowska@dzialynski.pl