Kariera

Wszystkich zainteresowanych pracą w Działyński i Judek spółka radców prawnych zapraszamy do składania aplikacji.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

  • radca prawny
  • aplikant radcowski
Dodaj CV

Pola oznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Działyński i Judek spółka radców prawnych danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej zwane RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Działyński i Judek spółka radców prawnych

2. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Informujemy, iż na potrzeby prowadzonej rekrutacji Spółka jest uprawniona do przetwarzania Państwa danych osobowych także na podstawie:

a) art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), zgodnie z którym pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: (1) imię (imiona) i nazwisko; (2) imiona rodziców; (3) datę urodzenia; (4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); (5) wykształcenie; (6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, kiedy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak, niż przez 1 rok.

4. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. PUODO